Chuyển đổi sang Tiếq Việt mới

This website uses cookies to analyse traffic (only anonymized and aggregated data), remember your preferences, and serve non-personalized advertisments (using Adsense). More info or if you are already got it, click here to close this message.
Công cụ này phát triến để phục vụ cho mục đích học thuật, logic chuyển đổi dựa trên công trình nghiên cứu "cải tiến chữ Quốc Ngữ" của PGS.TS Bùi Hiền.
Loại dịch: Tiếng Việt -> Tiếq Việt

Bộ chuyển đổi tiếng Việt kiểu mới giúp chuyển chữ tiếng Việt thành tiếq Việt như dự án cải cách chữ quốc ngữ, với bộ chữ tiếng Việt kiểu mới, viết záo zụk thay cho giáo dục của PGS.TS Bùi Hiền.

Tags: bộ chuyển đổi tiếng Việt,tiếng Việt,Tiếq Việt,chữ tiếng Việt mới,PGS.TS Bùi Hiển,chữ mới của giáo sư Việt,bộ chữ tiếng Việt mới,chữ cái,chữ quốc ngữ,cải cách chữ quốc ngữ,cải tiến chữ quốc ngữ